ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
پارسیان آذین زند - صفحه 3

پارسیان آذین زند

?????? ???? ?? ????? ???? ??????

?????? ???? ?????? ?? ??? ????? ?????? ????????? ????? ????? ??? ??? ? ?? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ????? ???? ??? ??? ?? ??? ????? ???? ?? ???. ??? ????? ????? ?? ???? ?????? ???? ????????? ???? ??? ???? ?????? ?? ????? ?????? ? ????? ?? ??? ????? ???? ??? ?????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?????. ?? ???? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ?? ?? ????? ?????? ??? ? ????? ?? ?? ??????? ?????? ?? ???? ?? ?????? ???? ??? ????? ?????.

???? ??????
??? ?? ?????? ?? ?? ????????? ????? ?? ?? ??????? ????? ?? ??? ???? ?????? ??? ?? ??????? ?? ???? ?? ???. ??? ????? ?? ?????? ??? ???? ????? ??? ????? ???? ????? ? ??? ??? ????? ?? ??????? ????? ?? ??? ???? ???????? ?? ???? ?? ??? ???. ?? ????? ?? ???? ????? ????? ???? ????????? ???? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ???? ? ???? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ????? ???? ??????? ???? ? ????? ??? ??? ????? ?? ????? ???.


???? ???? ??????
?? ???? ?? ?????? ???? ? ??? ???? ?????? ???? ?? ?????? ????? ???. ?????? ???? ??? ????? ?? ???? ?????? ????? ? ???? ???? ???? ?? ???. ??? ?????? ? ????? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ?????? ????????? ?? ?????. ?? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ? ?? ???? ?????? ???????? ???? ?????? ???? ??????? ????? ????. ???? ?????? ????? ??????? ?????? ? ???? ????? ? ????? ?????? ??????. ??????? ?????? ??? ??? ????? ?? ???? ??? ???????? ? ?? ???? ??? ????? ?? ????.


????? ???? ??????
????? ??? ??? ??? ??? ? ?? ???? ???? ?????? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ?????? ???? ??? ????? ????. ?? ?? ?? ??? ????? ?? ????? ??? ???? ????? ? ???? ??????? ?????. ????? ????? ??? ????? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ?????? ???? ? ????? ????? ??? ??????.


????? ???? ??????
???? ?? ???? ?????? ???? ????????? ????? ??????? ?? ???? ????? ????? ???? ???????? ???? ????? ????????? ????? ?? ???? ? ?? ???? ???? ????? ???????? ?????? ??. ?????? ?? ?? ?????? ??? ????? ????? ????? ???? ??? ????? ?? ???? ?????? ? ??? ????? ?? ?? ???. ???? ??? ? ??? ??? ????? ????? ???? ??? ? ??? ???? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ????. ?? ??? ????????? ???? ???? ???? ????? ??? ??? ???? ?? ????? ????? ? ?? ?????? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ???? ?????? ???? ?? ???? ????? ?????? ????? ????.

???? ?????? ???? ????
??? ?? ????? ??? ???? ?????? ????? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ??????? ???? ?? ???. ??? ??? ?????? ???? ???? ??? ?????? ?? 9 ??? ???? ???? ? ??? ?? ??? ??? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ??? ?? ???? ?? ???. ?? ??? ??? ????? ????? ??? ??????? ?? ???? ?? ???? ????? ??? ??? ? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ????? ?? ?????? ???? ?????? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ??????? ????? ????? ?? ?? ?????? ??? ? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ????? ??????? ???.


????? ???? ?????? ?? ???? ???
????: ??? ??? ????? ??????? ?????? ???? ? ??? ? ???? ??? ???? ? ??? ?? ????? ???? ??? ??? ????.

?????: ??? ??? ????? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ?????? ? ?????? ????? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ???

Pvc: ????? ??? ??? ????? ???? ??? ? ???? ???? ????? ????? ???. ?? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ???? ?????? ?? ???? ??????? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ???? ??????? ?? ???? ???? ?? ?? ?????? ???? ?? ????? ????. ??? ??? ????? ?? ??? ????? ???? ?????? ? ?? ??? ???? ???? ??? ????? ?? ??? ? ???? ???? ??? ????????? ?? ???? ???.


????? ???? ?????? ?? ???? ??? ??? ??????
??? ?? ????: ?? ??? ??? ????? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ????? ?????? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ???. ??? ??? ??? ??? ????? ???? ? ?? ??? ???.

??? ???? ???: ??? ??? ???? ????? ???? ? ?? ??????? ?????? ????? ???? ??????? ??? ???.

??? ??????: ??? ??? ??? ??????? ??????? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ????? ??? ? ?? ?? ???? ???? ??????? ? ?????? ??????? ?? ???.

??? ??????: ??? ??? ????? ???? ??? ??? ???? ???. ?? ??? ???? ??? ??? ?????? ????? ??? ??? ??? ??? ? ?? ???????? ?? ????? ?????? ?? ???? ?? ???? ??? ????? ??????? ?? ??? ?????? ? ???? ?? ???? ???? ???? ?????? ?????. ?? ???? ?? ????? ??? ????? ???? ??? ????? ??? ????? ??? ?? ?? ?? ?????? ?????? ????. ??? ?? ???? ????? ?????? ????? ??? ?????? ?? ?????? ????.

???? ?????? ??????
??? ??? ????? ?? ????? ???? ??? ? ????? ?????? ???????? ?? ????. ?? ???? ?? ?????? ???????? ? ???? ????????? ??????? ??? ???? ?? ???? ?????? ????? ?? ?? ????? ????? ?????? ?? ??? ???? ?? ??? ??????. ?? ???? ?? ????? ??? ??? ????? ???? ?????? ???? ??? ????? ?? ?????? ?????? ??? ??? ?? ????? ?????. ???? ??? ??? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ??? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ????? ????. ??????? ?? ?? ??? ??? ????????? ?????? ??? ? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ??? ???????? ?????? ?? ????? ???? ????? ? ... ?? ??????? ????.
???? ?????? ????? ?????? ???? ?? ????? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ????.

برچسب ها : ????? ???? ?????? , ???? ?????? ???? ???? , ????? ???? ?????? , ????? ???? ?????? , ???? ???? ?????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397ساعت 15:04 توسط f.sa | | تعداد بازدید : 13

????? ????????? ????? ?? ???? ?????? ?????

??? ???? ? ???? ?? ??? ? ??? ? ???? ????? ?? ???? ??? ?? ??? ???????? ????? ????????? ????? ???? ?????. ???? ????????? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ????? ? ???? ?????. ??? ????????? ???????? ??????? ?? ????? ?????? ? ??????? ?? ????. ???? ?? ??????? ?? ???? ?????? ??? ???????? ???? ????? ???? ?? ??????? ?? ?? ???? ?????. ???? ?????? ???? ???? ???? ???????? ?? ?????? ????? ? ???? ???? ???? ???? ?????.

??? ???? ?????? ?????? ??? ???????? ?????? ? ?? ?? ??? ? ???? ?? ??????? ????????? ???? ?????? ????????? ?? ?????? ????.

???? ????

???? ???? ??????? ????? ???? ?????? ??????? ?? ?? ??? ?????? ??????. ?? ?????? ???? ?????? ???? ???? ???? ?? ? ????? ???? ?? ????? ???? ????.

??? ????????? ????? ??????? ???? ????? ???? ???????? ?? ??????? ?????? ???? ?? ????? ????? ?????.

?????? ???? ?????? ??? ??? ????? ???? ????? ???????? ?? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ??????? ??????? ?????? ????? ????.

????? ?? ?????? ???? ??????
??? ??? ????? ????????? ????? ???? ?? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ????? ???? ?????? ????? ????? ?????? ???. ??? ????????? ????? ????????? ?? ??????? ????? ??? ????? ????? ????? ? ?? ???? ?? ??? ?????.

??????? ?? ???? ??????????? ?? ??? ????? ??? ???????? ?? ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ??? ????? ??? ???. ??? ??? ??? ?? ???? ?? ????? ???? ?????? ????? ???? ???? ???? ????? ???.

??? ????????? ?? ?? ?????? ????? ??? ????? ?? ??? ???? ????? ? ???? ? ????? ?? ?? ??? ?? ???? ????. ?? ?? ???? ?????? ?? ????? ?????? ???????? ???? ?????? ??? ? ?? ?????? ???? ??????.

??? ?? ???? ?????? ????? ?? ?? ??????? ??? ???? ????? ????????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ????? ? ????? ??? ??? ???? ?????? ????? ???.

??? ????????? ??????? ?????? ????? ????? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ??????? ??? ???? ? ?? ?????? ?? ??? ?????.

??????? ?? ???? ?????? ?? ??????? ????? ????? ?????? ??? ? ???????? ??? ?? ??? ? ???????? ?? ???? ???. ??? ??????? ??? ???? ??? ????????? ?? ?????? ???? ??? ???? ????? ???? ??????? ? ??? ??? ?? ??????? ???? ????. ?????? ????????? ?????? ??? ??????? ? ???? ??? ?? ??????? ? ???????? ???? ????.

??? ????????? ???? ???? ???? ????????? ??????? ??? ? ??? ??????? ? ?????? ? ??? ??????????? ?? ?? ?????? ?? ????.

???? ????? ???? ?????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ?? ???? ?? ?? ?????? ???? ?? ???? ?? ??????? ?? ????? ??? ?? ????? ???? ????? ???? ??? ?? ??? ?? ??????? ???.

?? ???? ???? ???? ??? ????? ????? ??? ?? ????? ? ?? ????? ??? ????? ? ??? ?? ?? ?? ???? ?????? ????.

??? ????????? ?? ??????? ????? ?? ????? ????????? ????? ??????? ??????? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ?????.

??????? ?? ????? ???? ?????? ???????? ??? ?? ?? ?????? ???? ???? ???. ?? ??? ??? ???????? ??? ?? ?? ????? ?? ????? ???? ??????? ??? ????? ? ??????? ??? ????? ???? ????.

???? ?????? ?????
??? ??? ???? ??????? ?????? ????? ?????. ???? ??????? ??? ????? ?? ???? ??? ????? ???? ????? ???? ???? ?????????.

??? ??? ??????? ?? ?? ?? ??? ???? ?????. ??? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ????????? ???????? ???.

??? pvc ????? ???? ????? ??? ? ?????? ????? ????. ???? ??????? ??? pvc ???? ????? ? ???????? ???? ????????. ??? ????????? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ???????? ??????? ????. ???? ??????? ??? pvc ??????? ?? ? ??? ?????? ?????.

??? ??? ???? ??????? ?? ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ???? ?? ??? ?? ?? ???? ??????? ???? ?? ???? ???? ????????? ??????????. ???? ?????????? ???? ?? ????? ???? ??? ??????? ??? ? ???? ????? ????? ? ?????? ??? ???? ???? ?? ???? ? ??? ?? ??? ???? ???????.

?????

??? ??? ??????? ???? ???? ??? ?????? ??????? ???????. ???? ?????????? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ???? ?????? ???? ? ?? ?????? ??? ????????? ????? ?????? ???? ????? ????????? ????? ??????? ? ?????? ??? ?? ?????? ???? ?????.

??? ????

???? ????? ????? ? ???????? ????? ?????. ?? ??????? ??????? ?? ??????? ?? ????? ??? ????? ????? ?????? ?? ??? ??????. ??? ??? ?????????? ??????? ????? ? ????? ????? ?? ?? ????? ????????? ?? ?? ????? ?????? ?? ???? ???? ???????? ???????? ???? ???? ? ???? ???? ??????? ???? ????????. ??? ????????? ???? ???? ?????? ?? ???? ??????? ?? ???? ?????????? ??????? ??????? ????.

?? ?????????? ????? ?? ?????? ??­???? ?? ???? ?????????? ??? ???? ????? ????? ??? ?? ????? ?? ???? ? ????? ?????? ?? ???? ???? ??????? ???????.

??????

?? ???? ?????? ?????? ??????? ????? ? ????? ???? ??? ? ??? ?? ?? ???? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ???????. ???? ?????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ????? ?????? ? ?? ???? ?????? ???????? ???. ??????? ?? ??? ??? ???? ?????? ?? ????????? ????? ???? ?? ???? ? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ????? ???????.

???? ???? ??????
???? ????????? ?? ???? ?? ??? ? ????? ?????? ???? ? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ?????.

????? ?? ??? ???? ?????? ?? ???? ?????? ??????????? ???? ???? ?????? ???????. ??? ????????? ?? ???? ??????? ??? ???????? ??? ????? ???????? ? ????? ??????? ???? ?? ????? ????????? ????? ???? ??? ????? ?????.
???? ?????? ????? ????? ????????? ????? ?? ???? ?????? ????? ?? ?????? ?????? ????.

برچسب ها : ?????? ???? ?????? , ???? ??? ?? ?????? ???? ?????? , ???? ???? ?????? , ???? ?????? ????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397ساعت 14:56 توسط f.sa | | تعداد بازدید : 11

???? ??? ?? ?????? ???? ?????? ?????

????? ?????? ? ????? ?? ???? ?? ???? ????? ??? ?? ????? ?????? ???? ???????. ????? ????? ???? ?????? ??? ???? ?? ???? ???? ??????? ????. ?????? ???? ?????? ?????? ?? ???? ? ????????? ?????? ????? ??? ?? ????? ????? ???????. ???? ?????? ?? ???? ?? ?????? ? ??????? ????? ???????? ???? ?????????? ?? ?????????? ????? ????? ?????. ?? ???? ?? ???? ????? ? ????? ????? ????? ? ?? ???? ????? ?? ????? ????? ???????. ?? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ?????? ??? ???? ?????? ????? ??????? ??????????.

?????? ???? ?????? ?????
?????? ?????? ???? ?????? ??? ???? ?? ????? ????? ? ??????????? ?????? ????. ?????? ???? ?????? ?????? ????? ??? ?? ?????? ????? ???? ??????? ?? ?????????? ?? ??????? ???? ?????? ???. ???? ??????? ?? ???? ???? ?????? ?????? ?? ???? ?? ?????? ???????? ????? ?????? ? ???????? ????? ???? ? ????? ??? ?? ???????? ??? ?????? ?? ?? ??? ??? ???. ?????????? ??? ???? ?????? ?? ????? ???? ????? ?? ?????? ???? ?????? ????? ??????. ?? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ???? ?????? ?? ????? ???? ???? ?????. ?????? ??????? ????? ? ????????? ???? ??????? ????? ???????.


????? ???? ??????
??????? ?????? ?????? ?? ?????? ????? ?? ??????? ????? ????? ?????? ??? ????. ???? ?????? ??? ??????? ??????? ? ?????? ?? ???? ????? ?? ???????. ?? ?? ?? ??? ????? ????? ????????? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ?????? ??? ????? ???????. ???? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ?????? ?? ???? ???? ??? ???? ?????? ? ??? ????? ???????? ???? ????? ?? ???? ??? ??? ???????. ???? ?????? ??? ???? ?????? ????????? ? ????????? ????? ???????. ???? ??? ??? ???? ????????? ?? ???????? ??????? ??????? ??????. ???? ???? ?????? ???? ??? ? ??? ???? ?????? ?? ????? ??????? ?????? ???? ?????? ??????? ???.


????? ??? ???? ?????? ? ????

????? ??? ??? ???? ? ???? ?????? ??? ?? ???????? ????? ????? ????? ???????. ?? ?????? ??? ??? ????? ? ???? ??????? ??????? ?????? ?? ????? ????? ? ??? ???? ????? ???? ?????. ?????? ??? ??????? ???????? ???? ??? ????? ?? ?? ?? ?????. ??????? ??? ??????? ????? ? ???? ?? ???? ???? ???? ???????? ?? ????? ????????? ????? ???. ????? ??????? ????? ? ???? ??? ?? ?????????? ?????? ???? ??? ???? ?????? ??? ???? ???????.

??????? ??? ???? ??? ????? ? ???? ?? ???? ???? ???? ????? ??? ?? ????? ????? ???. ???? ?? ????? ??????? ???- ???? ?? ????? ? ?? ???- ????? ???????? ????? ??? ????? ??? ???????? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ????? ????? ?????????? ??? ?? ???? ?????? ?? ???? ? ????? ????? ?? ?????? ?????? ????????. ??????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ? ???? ???????? ????? ?????? ???? ????? ????? ????. ????? ???? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ???????? ????? ?????????? ??? ?? ???? ?????? ?? ???? ? ????? ????? ?? ?????? ?????? ????????. ?????? ? ????? ???? ?????? ?? ??? ???? ????? ?????? ????. ?????? ?? ?? ????? ????? ? ?? ????? ????? ?? ???? ???? ???? ? ??? ???? ??????? ???? ??? ?? ??? ??????? ? ???? ?????? ????.


???? ?????? ???? ????
???? ?????? ???? ???? ???? ?????? ?? ????? ???? ???? ? ???? ????. ?????? ??? ? ??? ???? ?????? ???? ?????? ?? ?? ? ????? ?????? ?????? ??????. ?????? ???? ?????? ??? ???? ? ?? ?????? ?? ????? ????????? ??????? ????? ??? ?? ???????????? ??????? ?? ???????. ???? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ????? ? ?????? ???????? ???? ?????? ????. ?????? ???? ????? ?????? ? ??????? ??? ??? ???? ?????? ?????.


?????? ???? ????? ?? ?????? ??? ?????? ? ????? ????? ????? ?? ???? ? ???? ??????? ????? ????. ??? ?????? ???? ??????? ?? ????? ?? ?? ???? ?????? ??????? ?? ???? ?????? ? ???? ??? ????? ??????? ??????. ????? ??? ??? ?????? ?? ??? ???? ?????? ? ???? ????? ? ????? ??????. ??????? ?? ??? ???? ?????? ?? ??? ???? ????? ??????. ??????? ?? ???????? ?????? ?? ??? ???? ???? ??????????? ?????? ??????? ??????. ?????? ??? ???? ??????? ??????? ???? ???? ???? ????????? ??? ?? ??? ??? ?? ?????? ?? ??????????? ????? ? ????? ?????? ? ??? ????? ?????? ?????? ???? ???????? ? ?????????? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ??? ???? ????. ?? ?????? ??? ???? ?????? ???? ?????.


???? ??? ?? ?????? ???? ??????
???????? ?????? ?????? ??????? ????? ?????? ? ???? ?????. ?????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ? ????? ?? ???? ??? ??? ?????? ???????. ??? ???? ?????? ??? ????? ???? ?? ?????? ? ???? ??? ????? ????. ?????? ????? ?????? ? ?????????? ???? ???? ????? ?????? ??????? ?????? ? ??? ?? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ? ??? ?????? ???????. ??? ???? ????????? ?????? ???????? ??????? ? ??? ?? ??? ??? ????????? ??? ????? ??? ?? ?????? ????? ? ????? ????? ?????. ???? ???? ????????? ?? ????? ????? ?????? ???? ????? ? ???? ???????? ?????? ?????. ?????? ???? ?????? ????? ??????? ?? ???? ????? ?????? ? ?????? ?? ????? ???? ?????? ???? ??????? ?? ?? ?????? ???? ?????. ????? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ???? ?????? ?? ??? ????? ?????.
???? ?????? ????? ???? ??? ?? ?????? ???? ?????? ????? ?? ?????? ?????? ????.

برچسب ها : ?????? ???? ?????? ????? , ????? ???? ?????? , ???? ?????? ???? ???? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397ساعت 14:51 توسط f.sa | | تعداد بازدید : 10

??? ? ???? ?? ??? ?? ?????? ? ???? ???? ?????? ???? ??????

??? ??? ?? ????? ????? ?? ???????? ???? ?? ??? ?????? ?? ?????? ???? ?????? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ???? ??? ????? ???.?? ??? ??? ???? ?????? ???? ????? ???? ?? ????? ????????? ????. ??? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ????? ? ???? ?????? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ?? ??? ???? ???????? ?? ?? ?????. ????? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ??? ??? ???. ?? ??? ???? ?? ?? ??? ?????.

?????? ???? ??????
???? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ????? ????? ?? ?????? ???. ??? ???? ???? ?? ??? ? ??? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ????? ???? ?? ????? ?? ??? ????? ??? ???? ? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ?????. ?? ???? ?? ????? ??? ?? ? ???? ????? ??? ??????? ?? ?? ??? ???????. ???? ???????? ? ????? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ???? ????? ????????? ?????? ??? ? ??? ????? ?? ?? ???? ???. ????? ?? ?????? ???? ?? ???? ?? ?????? ? ?????? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ????? ??????? ??? ? ?? ?? ????? ???? ?? ????? ???? ???? ? ???? ??????? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ??????? ????. ??? ??? ??????? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ??????? ?? ???? ?? ????? ????? ??????? ???.????? ??????? ??????
??????? ?????? ????? ???????? ???? ?? ?? ?????? ???? ?? ??????? ?? ???? ? ?? ? ???? ?? ??? ????? ?? ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?????? ??????. ???? ???? ???? ??? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ? ???? ????? ??? ??? ? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ?? ???? ???? ???? ????? ?? ??????? ?? ??? ????? ? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ???. ??? ??? ????? ?? ?? ??? ??? ?????? ? ???? ?? ?? ??????? ??????? ????. ??? ?? ??? ??? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ??????? ?? ??? ???? ?????? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ???.

???? ?? ???? ?????

??? ???? ?? ????? ???? ?????? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ????? ?? ???? ??? ???. ??? ??? ?? ???? ??? ?????? ???? ??? ? ?? ? ??? ??? ??? ? ?? ???? ?? ?????? ?????? ?? ????? ????? ? ???? ????? ?? ????? ?? ???? ????? ??? ?? ???????? ???? ??????? ???? ????.

??????? ?????? ???? ????? ??? ????? ???? ? ?????? ??? ??? ??? ? ?? ????? ?? ??????? ?? ????? ???? ??????? ???. ???? ????? ??? ? ???? ? ?? ???? ???? ????? ?????? ?? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ?? ?????? ???? ??? ? ??? ?? ?? ? ????? ? ???? ?????.


????­ ? ?????? ???? ??????
???? ?????? ???? ?????? ?????? ??? ?? ?????? ?? ????? ???? ?????? ??? ??????. ?? ????? ????? ?? ??????? ???? ????? ? ???? ?????? ??? ?? ????? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ?????? ?? ????? ????? ??? ??? ? ?? ???? ????? ????? ???? ?? ??? ?? ????? ?????? ???. ?? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???????? ?? ??? ? ????? ???? ?????? ? ??? ? ??? ????? ????? ?? ???? ???? ? ?? ?? ???? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ????? ?????.


???? ???? ??????
???? ?? ???? ???? ????? ? ????? ??????? ?????? ???? ?? ????? ????? ? ?????? ???. ?? ???? ????? ???? ???? ?????? ?? ?? ??? ????? ??? ???? ? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ?????????. ????? ???? ???? ????? ?????? ?????? ? ????? ???. ???? ??????? ???? ??? ? ?? ? ???????? ??????? ?? ????? ???? ??????? ?????? ?????? ???. ???? ?????? ?????? ?? ??? ????? ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ?????. ??? ????? ????? ???? ????? ?? ???? ????? ??? ???????? ???? ? ???? ??? ? ?? ???? ???? ??? ?????? ????? ? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ????? ? ??????? ???? ?????? ??????? ????? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ?????? ????. ?? ?????? ????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ????? ?? ?? ???? ??????. ????? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ????? ????? ???? ? ????? ??? ????? ????.???? ???? ??????
???? ??? ?????? ??????? ?? ???? ??? ?? ?????? ? ?? ?? ?????? ??? ??? ? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ????. ???? ??? ?????? ?? ????? ???? ? ????? ???? ?? ???? ??????? ? ?????? ??? ? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ???.?????? ?? ?????? ???????? ? ????? ????? ????????? ???? ????? ???? ??? ??????? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ??????? ???? ?? ??????? ????? ????? ??? ?? ?????? ? ????? ???? ??? ???????? ????? ????? ??? ?????? ?? ????? ?? ?? ?????? ??? ???? ?? ?????? ???? ? ???? ?? ?????? ?????? ??????.


???? ?????? ???? ????
???? ???? ?????? ????? ??? ????? ? ????? ????? ???? ??? ?????? ?? ??? ?? ? ??? ??? ??????? ?? ????? ???? ????. ?? ?????? ??????? ?? ???? ?????? ???? ??? ? ?? ? ?? ?? ??????? ????? ?? ?? ??? ???? ?????? ??? ????? ????? ?? ????? ????? ??? ????? ??????? ????? ?????? ?? ????? ???? ????? ????? ?????? ?????? ?? ?? ???? ??? ??????? ??? ??? ???? ?????? ??????? ???? ????! ? ?? ?????? ??? ?? ?? ??? ????? ????? ?????? ?? ??? ???? ??????? ?? ?? ???? ?????? ????? ???? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ???? ? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ???? ??? ????? ?? ???. ????? ??? ??? ??????? ? ?????? ? ????? ???? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ????? ??? ?? ?? ?????? ????? ?????.
???? ?????? ????? ??? ? ???? ?? ??? ?? ?????? ? ???? ???? ?????? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ????.

برچسب ها : ???? ???? ?????? , ???? ???? ?????? , ???? ?????? ???? ???? , ?????? ???? ?????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397ساعت 14:40 توسط f.sa | | تعداد بازدید : 11

????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ?????

??? ?? ???? ?? ??? ????? ????????? ???? ??? ?????? ???? ????? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ?? ????? ?????? ??? ???? ??????? ????. ??? ?? ?????? ??? ??? ?? ?? ??? ????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ???? ? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ????? ??? ???? ???????. ????? ??????? ?? ??? ??? ?? ???? ? ????? ???? ??? ??????? ????? ???? ??? ?????. ??? ?? ?????? ?? ????? ????? ????? ??? ?? ???? ?????? ??? ????? ? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ??????? ??? ???? ??? ???? ??????? ????????.

??? ???? ???????

????? ?????? ???? ???? ?? ??? ????? ?????? ???? ?????? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ????. ??? ?? ??? ????? ?? ?????? ???? ?? ??? ???? ? ??? ??? ????? ? ????? ?? ????. ??? ??? ?? ??? ??? ??????? ? ?? ????? ??????? ???? ??? ??? ?????? ?? ???? ??????? ???? ? ???? ???? ?? ?? ??? ???? ????? ????. ??? ??? ?? ??? ??????? ?? ??????? ????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ??? ? ??? ????? ??? ? ??? ???? ????? ??? ?? ??????? ? ??? ?? ?????? ???? ?? ???? ????? ?? ??? ?? ??? ??? ????? ??????? ????. ???? ???? ??? ????? ?? ??? ? ???? ????? ??? ?? ????. ?? ??? ???? ??? ????? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ?? ??????? ?? ???? ?????? ??????? ????. ?? ?????? ?? ??? ??? ????? ?? ????? ?????? ??? ?????.

?????? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ???????? ??? ?? ?? ?? ?????? ??? ?????? ?? ??? ???? ??? ???. ??? ??????? ?? ?????????? ???? ??? ?????? ?? ?? ????? ?????. ?? ?????? ???? ???? ????? ??? ??? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ?????? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ????? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ????? ???? ????? ?? ??? ??? ???? ??????? ?? ?????????? ??? ??????? ?? ?? ??????.


?????? ???? ?????? ?????
?? ?? ??? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ????? ????? ??? ? ??? ?? ???? ???? ?????? ????? ????. ?? ???? ??? ????? ?? ?? ??? ? ???? ?? ?? ??? ????? ?? ?? ??? ????? ?????. ??? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ?????? ??? ??? ? ???? ??? ???? ??????? ????. ?????? ??? ??? ?????? ?? ???? ?????? ?? ????? ???? ????. ?? ?????? ?? ???? ??? ????? ?????? ?? ?????? ? ????? ???? ???? ??? ????? ?? ?? ????? ???? ????. ?????? ?? ????? ???? ??? ???? ?????. ???? ???? ??? ?? ????? ???? ?????? ?????? ???? ?? ????? ????? ?? ?? ??? ???????. ?? ???? ??? ?? ?? ??????? ??? ????? ???? ????.

?????? ?? ?????? ?? ????? ????? ???? ?????? ?? ?? ??? ?????? ??? ?? ?? ?? ? ???? ??? ? ?? ?? ??? ?? ????? ? ?? ????? ???? ?????? ???? ????.

?? ??? ? ?? ???? ???? ???? ?????? ????? ???

??? ????? ????? ???? ?? ????? ??? ????. ?? ?????? ???? ??? ?? ? ??? ???? ?? ?? ??? ????? ?? ?? ????? ???? ????. ????? ???? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ?? ?????? ??? ? ????? ?? ?????? ?? ???? ????? ????? ??? ?????? ? ?? ?? ???? ????????? ????? ????? ????. ?? ???? ??? ????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ????. ???? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ??????? ?? ???? ?????? ???? ???? ????? ???? ????? ???????? ? ?? ??? ??? ??? ?????? ????.


?? ???? ???? ? ?? ???? ?????? ????

???? ??? ?? ???? ?? ?? ?????? ?? ????? ?????? ???? ?????? ??? ??????. ????? ????? ??? ???? ????? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ? ??? ?????? ????? ?????. ?????? ???? ?????? ???? ?? ???? ?????? ?? ????. ?? ??? ??? ????? ?? ?????? ??? ???? ??? ?? ???? ?????? ???? ?????? ???? ???? ??? ????? ?? ?? ??? ????? ????.

?????? ???? ?????? ???? ????
???? ?? ???? ???? ??? ?? ?????? ?? ????? ??? ?? ? ??? ??? ????? ?? ??? ????? ??????? ????. ?? ??? ???? ???? ???? ? ??????? ??? ?? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ? ??????. ??? ??? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ?????? ????? ? ???? ??? ?????? ??? ?? ??? ????. ??? ??????? ?? ???? ???? ???? ????? ????? ?? ??????? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ? ???? ???? ??? ?? ????? ??? ???.

???? ???? ???? ?? ?????? ???? ???? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ?????? ? ???? ????? ?????? ?? ?? ??????? ????. ?? ??? ??? ??? ???? ?????? ???? ???? ???? ????? ??? ??? ???? ? ???? ???? ?????? ? ??? ???? ????? ?? ?? ????.

?? ?????? ???? ???????? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ? ?????? ?? ???? ?????? ??? ???? ??? ? ?? ??????? ????.


?????? ???? ?????? ???? ??? ???
??? ???? ?????? ???? ? ?? ??????? ??? ??? ?????? ???? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ??? ??? ? ??? ??? ?????? ????. ?? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ???? ??????? ???. ?????? ???? ?????? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ??? ???? ?? ??? ????. ?? ??? ???? ???? ?? ??????? ??? ? ??? ?? ?????? ????? ?????? ?? ??? ?? ? ??? ???? ?? ??? ?????? ????? ? ??? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ?????? ????.

???? ???? ??????
???? ?? ??? ???? ?????? ? ???? ????? ?? ?? ?????? ??? ??? ????? ?????? ?? ?? ????? ?????? ????. ?? ???? ??? ????? ? ???? ???? ???? ?????? ?? ???? ??? ????? ??????. ???? ?????? ?? ?? ?? ????? ????? ???? ?????? ???? ?? ??? ?????? ?? ???. ?? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ???? ?????? ?? ??? ???? ???. ?? ?? ???? ???? ? ?? ?? ???? ????. ?? ??? ??? ????????? ??? ??? ?? ???? ? ???? ?? ???? ? ???? ?????? ?? ??? ???? ? ????? ???????? ????? ????. ????? ?? ???? ??? ???? ?????? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ???? ???? ?????? ??? ??????? ????? ??? ????? ? ?? ????? ? ?? ???? ?????? ??? ???????? ????? 68.5 ????? ??? ??? ?? ?????.
???? ?????? ????? ????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ?????? ????.

برچسب ها : ???? ?????? , ???? ?????? ???? ??? ??? , ???? ???? ?????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397ساعت 14:34 توسط f.sa | | تعداد بازدید : 8

?????? ????? ???? ?????? ?? ???? ??? ?????

?? ????? ??? ?????? ?? ?? ???? ?? ??? ????? ????? ?? ?? ??????? ???? ???? ?????? ?? ????. ?? ???? ????? ??? ??? ???????? ?? ????? ???? ???? ?????? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ?? ????. ??? ???????? ?? ???? ?????? ???? ????? ????? ????? ?? ????????? ???? ????? ????.


?? ???? ?????? ?? ???? ???? ????? ??? ???? ?????? ????? ??? ?????? ?????? ? ??????? ??? ???? ?????? ????? ???? ?????? ?? ????. ??? ???? ???? ???? ??? ????? ????? ?? ??? ?? ??? ? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ? ?? ???? ??????? ???. ??? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ????? ???? ?? ????. ???? ??? ?????? ?? ????? ?????? ??? ???? ( ????? ???) ?? ??? ????? ??? ( ???????) ? ?? ????? ??????? ????? ?? ????.


??? ??? ????? ???? ??????
??? ???? ???? ?????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ?????? ????? ?? ???. ??? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ?????? ??? ????? ??? ????? ???????? ??? ?????????? ??? ???? ????? ??? ????? ?? ????. ??? ???? ?? ????? ?? ?????? ????? ? ?? ?? ?? ????? ?? ????? ??????? ?? ???. ??? ????? ???? ???? ? ???????? ?? ??? ?? ???. ?? ??? ?? ???? ?????? ?????? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ?????. ??? ?????? ??? ??? ????? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ???????? ????? ????. ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ? ???? ?????? ?? ???? ???? ?? ??? ? ????? ????? ?? ????????? ???? ????. ??? ???? ?? ????? ??? ??? ???????? ?? ????? ????? ???? ?? ????? ??? ?????? ???. ??? ????? ???? ????????? ????? ? ???? ??? ????? ????? ?? ????.


??? ???? ??????
????? ?? ?????? ???? ??? ? ???? ???? ??????? ??? ?? ??? ????? ????. ?? ??? ??? ???????? ??? ????? ??? ???? ??????? ???? ??? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ????? ???. ?? ???? ???? ??? ??? ???????? ???? ???? ??? ???? ???? ????. ?? ??? ???? ????? ?? ? ????? ??? ????? ?? ?? ????? ???? ?????? ????? ???? ?? ????? ?????? ??? ? ????? ????. ??? ?? ???? ???? ???? ??? ?????????? ??? ??? ?? ?? ?????? ???? ??? ??? ????? ??? ????. ???? ????? ???????? ??? ????? ???? ? ?????? ?????? ????? ???? ??????? ??? ???????? ?????. ???? ?????? ????? ????????? ?????? ?? ????. ????? ?? ??? ???? ???? ?????? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ???. ???????? ???? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ?? ?????? ???. ????? ????????? ?????? ?? ??? ??? ???? ????? ??? ??? ???? ????? ??? ???? ??? ????? ??? ? ????? ??? ?? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ???? ? ????? ??????? ??? ????? ??? ???.


????? ??? ??? ????? ???? ??????
????? ????? ??? ?? ????? ???? ??? ?? ??? ?? ??????? ??? ???????? ???? ?? ?? ??? ???. ???? ?????? ?? ??? ? ?????? ????? ????? ????? ??? ??? ????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ????. ??????? ???? ??? ??? ???? ?????? ????? ????? ?????. ??? ??? ?????? ?? ??????? ??????. ???? ????????? ?? ????? ?????? ???? ??? ?? ??? ?????? ??????? ???. ??? ????????? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ????? ??? ?? ????? ? ??? ??? ????? ????? ????? ?????? ?????? ???. ?????? ???? ???????? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ????. ???? ?????? ?? ?? ???? ???? ??? ? ????? ???? ?????? ??? ???? ???? ???????? ? ??? ??? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ???.


???? ?????? ???? ????
?????? ?? ??? ???????? ?? ???? ?????? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ? ???? ???? ?????? ?? ???? ??????. ??? ????? ?????? ?????? ? ????? ?? ?????? ????? ?? ?????? ???? ??? ?? ?????? ????????? ????? ?? ????? ????? ???? ?????? ???? ?????? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ????.???? ?????? ???? ???? ? ?????? ????? ??? ??? ????? ????? ????? ????? ??? ? ??? ???? ???. ??? ??? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ? ????? ???? ?????? ?????? ??. ?? ??? ??? ?? ???????? ?? ????? ??? ????? ??? ?? ????. ???? ???? ???? ?????? ???? ???? ???? ???? ??????? ????. ?????? ???? ?????? ??? ? ?? ??? ????? ?????.


???? ?????? ?? ?????
??? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ??????? ????? ??? ???? ???? ?????? ?? ????? ?? ????. ?? ??? ???? ????? ????? ??? ????? ???? ??? ???. ?? ????? ??? ??? ???????? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ???? ??? ????? ? ?? ??? ???? ??????? ?? ???. ????? ??? ??? ???? ?? ?? ?????? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ??????? ? ????? ?? ???. ???????? ???? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??? ????? ????? ?? ?? ??? ??? ?????? ??? ?? ????. ???? ???? ????? ????? ?? ??? ? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ???? ?????? ???.

??? ???? ????? ??????? ???? ?????? ?????? ????? ???? ?? ??????? ?? ???? ?????? ?????? ????? ???. ???? ??? ??? ?????? ?? ???? ??? ???????? ??????? ?? ????? ??? ?????? ???? ??? ???? ?? ???? ????. ?? ?? ??? ??? ???? ???????? ??? ????? ?? ????? ???? ?? ??? ???. ??? ????? ?? ?? ? ?? ????? ???? ????? ??? ?????? ????? ?? ???. ??? ??? ?????? ???? ? ?????? ????? ?????? ????. ?????? ?? ??? ??? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ? ??? ?? ???? ?? ????? ??? ????? ???. ?????? ?? ???? ?????? ?? ??? ??? ???? ????? ?? ??? ??? ?????? ?? ???? ?? ????? ?? ????. ?????? ?? ?? ????? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ?????? ??????? ????.

برچسب ها : ??? ???? ?????? , ???? ?????? ???? ???? , ???? ?????? ?? ????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397ساعت 14:29 توسط f.sa | | تعداد بازدید : 12

معرفی بهترین روش ها برای کاغذ دیواری اتاق خواب

کاغذ دیواری یکی از مهم ترین نکات در طراحی دکوراسیون منزل است. مخصوصاً برای اتاق خواب که باید از استانداردها و عوامل زیادی تبعیت کند. با ما همراه باشید تا شما را با انواع کاغذ دیواری خواب آشنا کنیم.

کاغذ دیواری

یکی از مهم ترین نکات در ابتدا انتخاب کاغذ دیواری است که برای برخی افراد کار سخت و دشواری است و از انجام آن هراس دارند. کسانی هم که قبلاً این کار را انجام نداده اند بیشتر در رابطه با انتخاب کاغذ دیواری با مشکل مواجه می شوند. کاغذ دیواری ها دارای تنوع زیادی هستند و همین عامل است که باعث می شود در مرحله اول دچار سردرگمی شوید. لحاظ کردن جنس، رنگ، مقاومت، طرح و ... عواملی هستند که همه و همه بر روی انتخاب شما تأثیرگذار هستند. اینکه کدام طرح به دکوراسیون منزل شما می خورد اهمیت زیادی دارد.

ما در این مطلب به شما کمک می کنیم تا در زمینه انتخاب کاغذهای دیواری با مشکلی مواجه نشوید. در ابتدا مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که قبل از مراجعه کردن به فروشگاه ها برای خرید، یک ایده اولیه برای طراحی دکوراسیون خود داشته باشید. این کار به شما کمک می کند که راحت تر انتخاب کنید. ما در ادامه این مطلب شما را با روش هایی آشنا می کنیم تا به کمک آن ها بتوانید بهترین انتخاب را برای انواع موقعیت ها مخصوصاً اتاق خواب های خود داشته باشید.

ممکن است این سؤال برای همه شما پیش بیاید که چرا از کاغذهای دیواری استفاده می کنیم در حالی که می دانیم انتخاب کاغذ دیواری کار سختی است؟ یا اینکه چرا به جای آن از رنگ آمیزی دیوار یا راه های دیگر استفاده نمی شود؟ در واقع موردی که باید به آن توجه کرد این است که یکی از مهم ترین دلایلی که باعث می شود توجه افراد به سمت استفاده از کاغذهای دیواری باشد، تنوع و ایجاد طرح ها و رنگ هایی است که شاید به هیچ طریق دیگری نتوان آن ها را ایجاد کرد.

کاغذهای دیواری انواع مختلفی دارند و بسته به هدفی که استفاده می شوند، تنوعشان هم بیشتر می شود. ما در این مطلب قصد داریم شما را با انواع کاغذهای دیواری اتاق خواب آشنا کنیم تا راحت تر بتوانید انتخاب کنید.

کاغذ دیواری اتاق خواب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

-از آنجایی که اتاق خواب محل آرامش اشخاص بوده و بیشترین ساعات شبانه روز را در آن می گذرانند، طراحی دکوراسیون آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

-توجه شما به طراحی دکوراسیون اتاق خوابتان می تواند در روحیه و روان شما تأثیر زیادی داشته باشد.

-انتخاب کاغذ دیواری اتاق خواب تا حد زیادی به سلیقه اشخاص بستگی دارد و تنوع آن به شدت زیاد است اما یک سری اصول ثابت و مشخص برای آن وجود دارد که به کمک آن ها می توانید بهترین انتخاب را برای اتاق خود داشته باشید.

-کاغذهای دیواری در اتاق خواب باید با سایر وسایل اتاق در حد امکان هم خوانی داشته باشند. مخصوصاً از لحاظ ترکیب رنگی.

ویژگی های کاغذ دیواری اتاق خواب پسرانه

در انتخاب کاغذهای دیواری برای اتاق پسرانه باید به سن فرد توجه کرد. از آنجایی که پسر بچه ها معمولاً از شخصیت های کارتونی خوششان می آید، می توانید در انتخاب خود از رنگ های شاد، استیکرهای شخصیت های کارتونی و ... استفاده کنید. معمولاً در سنین نوجوانی استفاده از طرح هایی با نوشته های لاتین، خیابان ها و ماشین ها انتخاب بسیار خوبی است.

کاغذ دیواری برای اتاق کودک

ویژگی های کاغذ دیواری اتاق خواب دخترانه

در انتخاب کاغذ دیواری اتاق خواب دخترانه هم باید به سن فرد توجه شود. کاغذهای دیواری اتاق دخترانه از سایر کاغذهای دیواری متمایز هستند و دارای انواع مختلف و تنوع بسیار زیادی می باشند. استفاده از رنگ های شاد مهم ترین نکته در انتخاب این نوع کاغذهای دیواری است. دختر بچه ها معمولاً از رنگ های شاد و غرور آفرین استقبال می کنند. بنابراین برای انتخاب رنگ حتماً باید به سن و سال فرد توجه کرد. اما معمولاً رنگ های صورتی و قرمز طرفداران بیشتری دارند.

کاغذ دیواری برای اتاق دختر

ویژگی های کاغذ دیواری اتاق خواب کودک

برای انتخاب کاغذ دیواری اتاق کودک می توانید از رنگ های شاد و تصاویر کارتونی یا شخصیت های جذاب استفاده کنید. این تصاویر می تواند بر روحیه فرزند شما تأثیر داشته باشد. بنابراین با دقت بیشتری انتخاب کنید. بسته به جنسیت کودک استفاده از طرح ها و رنگ ها می تواند متفاوت باشد.

کاغذ دیواری برای اتاق خواب

ویژگی های کاغذ دیواری اتاق خواب عروس

برای انتخاب کاغذ دیواری اتاق عروس سلیقه های متفاوتی به کار برده می شود. معمولاً در انتخاب طرح و رنگ کاغذهای دیواری به تم اتاق و رنگ اکثریت وسایل اتاق از جمله تخت، کمدها، میز توالت و ... توجه می شود. معمولاً رنگ های سفید و طلایی رایج ترین رنگ ها برای انتخاب کاغذ دیواری اتاق عروس هستند. معمول ترین طرح هایی هم که برای این نوع کاغذهای دیواری مورد استفاده قرار می گیرند، طرح گل های بزرگ هستند.

اگر شما هم به دنبال تهیه کاغذ دیواری متناسب با اتاق خواب خود هستید، می توانید از این اطلاعات استفاده کنید.


برچسب ها : کاغذ دیواری , کاغذ دیواری اتاق کودک , کاغذ دیواری اتاق خواب ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 27 تير 1397ساعت 16:39 توسط f.sa | | تعداد بازدید : 19

چه عواملی می تواند در قیمت کاغذ دیواری تاثیر گذار باشد

کاغذ دیواری ها یکی از روش های بسیار خوب در افزایش زیبایی منزل می باشند. قیمت کاغذ دیواری نیز موضوعی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. اگر می خواهید با روکش های دیواری و هم چنین قیمت کاغذ دیواری آشنا شوید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

کاغذ دیواری چیست و چه کاربردی می تواند داشته باشد؟

شاید در ابتدا بهتر باشد کمی درباره کاغذ دیواری بدانیم. کاغذ های دیواری در واقع یک روکش و یک لایه اضافی هستند که در طرح ها و شکل های مختلف و با کیفیت ها و انواع گوناگونی طراحی و ساخته شده و برای زیبایی بیش تر دیوار ها استفاده می شود. کاغذ های دیواری کاربرد های بسیار زیادی دارند. برای مثال اگر قسمتی از دیوار های منزل تان کثیف شده است و یا ترک برداشته اند، شما به راحتی و با یک کاغذ دیواری شیک و زیبا می توانید این مشکل را برطرف کنید. یا اگر از شکل ساده دیوار هایتان خسته شده اید و به دنبال یک تغییر اساسی در آن ها هستید، می توانید با صرف کم ترین هزینه یک طرح جالب و ایده آل و البته باب میل خود را استفاده کنید.

کاغذ دیواری سه بعدی پذیرایی

تغییر دکوراسیون ارزان با استفاده از کاغذ دیواری

یکی از اهداف استفاده از کاغذ دیواری که خود می تواند مزیت این محصول نیز شناخته شود، استفاده از کاغذ دیواری در طراحی دکوراسیون داخلی می باشد. شما با کم ترین هزینه می توانید یک منزل ایده آل و باب سلیقه خود داشته باشید. مخصوصاً برای افرادی که به تازگی خانه جدیدی خریده اند و در طراحی اولیه آن نقشی نداشته اند این موضوع می تواند بسیار کمک کننده باشد. همچنین افرادی که سال های زیادی است که در یک منزل ثابت سکونت دارند نیز برای تنوع در منزل خود می توانند کاغذ دیواری خود را تغییر دهند و یا اگر دیوار ها فاقد کاغذ و روکش دیواری هستند، از این محصول استفاده شود. قیمت کاغذ دیواری بسته به جنس و طرح و کیفیت متغییر می باشد و یک راه بسیار به صرفه برای ایجاد تغییرات بزرگ در منزل می باشد.

کاغذ دیواری اتاق خواب کودک

برتری کاغذ دیواری و روکش دیواری نسبت به رنگ

بهتر است در این جا درباره مزایا استفاده از کاغذ دیواری نسبت به رنگ صحبت کنیم. البته شاید همه ی شما این را بگویید که قیمت کاغذ دیواری گران تر از رنگ است، پس چرا بهتر است که از کاغذ و روکش دیواری استفاده کنیم. همان طور که پیش از این هم گفتیم قیمت کاغذ دیواری که بستگی به نوع آن دارد و انواع بسیار ارازان نیز دارد که افراد بر اساس بودجه مورد نظر خود کاغذ دیواری مناسب را انتخاب میکنند، یکی از دلایل استفاده از کاغذ دیواری پوشاندن ترک های دیوار، کثیفی ها و ... که با هیچ روش دیگری از بین نمی روند. بی شک روکش دیواری به راحتی می تواند جلوی ظاهر زننده یک دیوار قدیمی و کثیف را بگیرد. تنوع در رنگ و طرح نیز از دیگر مزایا استفاده از کاغذ دیواری است، شاید قیمت کاغذ دیواری کمی گران تر از رنگ آمیزی باشد، اما تنوعی که آلبوم کاغذ دیواری در طرح و رنگ دارد، در رنگ آمیزی یافت نمی شود. مزیت و برتری دیگر کاغذ دیواری نسبت به رنگ در دوام و طول عمر این روش است. دیوار هایی که رنگ آمیزی می شوند، به راحتی کثیف شده و به سختی تمیز می شوند. اما خوشبختانه برخی از انواع کاغذ های دیواری ها قابل شستشو می باشند البته قیمت کاغذ دیواری های با این قابلیت کمی بیش تر می باشد.عوامل تأثیر گذار در قیمت کاغذ دیواری

عوامل مختلفی هستند که می توانند در قیمت کاغذ دیواری تأثیر گذار باشند. این عوامل می توانند شامل طول کاغذ دیواری، طرح و نقش کاغذ دیواری و آلبوم مربوطه، جنس و دستمزد متخصص نصب می باشد. طول رول کاغذ دیواری با سایز و متراژ منزل شما رابطه مستقیم دارد. یعنی هرچه خانه بزرگ تری داشته باشید، قطعاً باید از روکش بیشتری استفاده کنید که همین خود باعث افزایش قیمت کاغذ دیواری و دیگر هزینه ها می شود. قیمت کاغذ دیواری ها به جنس آن ها نیز بستگی دارد. برخی کاغذ دیواری قابل شستشو داشته و از جنس های مرغوبی ساخته می شوند به همین خاطر قیمت کاغذ دیواری های قابل شستشو گران تر است. دیگر مورد نیز اجرت متخصص این کار می باشد که باعث بیش تر شدن قیمت کاغذ دیواری می شود. این مورد نیز با طول رول کاغذ دیواری رابطه مستقیم دارد و هر چه شما متراژ بیش تری را بخواهید روکش کنید، باید هزینه بیش تری به مسئول نصب بپردازید.

نکات مهم در هنگام خرید و نصب کاغذ دیواری

چندین نکته در خرید و استفاده از کاغذ های دیواری وجود دارد، که اگر به آن ها توجه داشته باشید، حتماً از تغییری که در منزل تان ایجاد کرده اید خشنود خواهید شد. این نکته را بهتر است فراموش نکنید که رنگ ها و طرح های مختلف کاغذ دیواری باید علاوه بر در نظر گرفتن سلیقه افراد، رابطه صحیحی با روحیات افراد و ساکنین آن محیط داشته باشد. برای مثال طرح و رنگی که برای روکش های دیواری اتاق کودک استفاده می کنید، با طرح و رنگ کاغذ دیواری های اتاق خودتان کاملاً فرق می کند. سعی کنید از کاغذ های دیواری با کیفیت و قابل شستشو در هنگام خرید استفاده کنید. کار نصب می تواند توسط خود شما هم انجام گیرد، اما برای تمیزی بیشتر کار بهتر است از ابزار مخصوص و هم چنین از افراد متخصص در این کار کمک بگیرید، تا نتیجه مناسبی را داشته باشید.


برچسب ها : کاغذ دیواری , قیمت کاغذ دیواری , کاغذ دیواری قابل شستشو , نصب کاغذ دیواری ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 27 تير 1397ساعت 16:36 توسط f.sa | | تعداد بازدید : 15

عوامل تاثیرگذار در قیمت کاغذ دیواری

از مواردی که در قیمت کاغذ دیواری‌ها تأثیرگذار هستند می‌توان به طرح و جنس کاغذ دیواری‌ها اشاره کرد. به یاد داشته باشید در هنگام خرید، قیمت کاغذ دیواری را ملاک قرار ندهید و بیشتر به کیفیت کاغذ دیواری‌ها توجه کنید. در سایت ما می‌توانید انواع آلبوم کاغذ دیواری‌ها به همراه قیمت کاغذ دیواری‌ها و ویژگی‌ها هر مدل را مشاهده کنید و با دقت و با حوصله انتخاب خود را داشته باشید. آلبوم کاغذ دیواری‌ها به دسته‌های مختلفی از نظر جنس، طرح ، اندازه و برند تقسیم بندی می‌شوند.

کاغذ دیواری

در گذشته برای تزئین سطح دیوارهای داخلی ساختمان‌ها از انواع رنگ‌ها استفاده می‌شد اما سادگی دیوارهای رنگ شده چندان چنگی به دل بیننده نمی‌زد و هم چنین بعد از مدت کوتاهی دیوارها کثیف شده و قابل شست و شو نبودند، تا اینکه کاغذهای دیواری به میان بازارها نفوذ کردند. کاغذ دیواری‌ها با تنوع طرح و رنگ خود دل هر خریدار و بیننده‌ای را در یک نگاه بدست می‌آورند. نوع کیفیت، قابل شست شو بودن، طرح‌های متنوع از جمله ویژگی‌هایی هستند که فروش کاغذ دیواری‌ها را افزایش داد و در قیمت کاغذ دیواری تأثیر گذاشت.

کاغذ دیواری برای پذیرایی

طرح‌های آلبوم کاغذ دیواری

شرکت‌های مختلفی تولید کاغذ دیواری‌ها را بر عهده دارند، شرکت AS-creation از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اروپایی درزمینهٔ انواع آلبوم کاغذ دیواری است،Esprit Home، Versace و Porsche Design از جمله معروف‌ترین و لوکس‌ترین کاغذ دیواری‌های تولیدی این شرکت هستند. آلبوم کاغذ دیواری لوکس و برند Omexco (به صورت متری)، تولید کشور بلژیک نیز به صورت انحصاری برای شرکت AS-creation می‌باشد. شرکت ما از نمایندگان ایرانی این شرکت به نام اروپایی است، ما سعی کرده‌ایم فارغ از نوسانات ارز، قیمت کاغذ دیواری‌ها را تا حد ممکن ثابت نگه داریم.

کاغذ دیواری به طرح گل برای پذیرایی

آلبوم کاغذ دیواری Romantica، آلبوم کاغذ دیواری HAVANNA، آلبوم کاغذ دیواری Classic of ZETC، آلبوم کاغذ دیواری ESPRIT KIDS 4، آلبوم کاغذ دیواری SIENA و آلبوم کاغذ دیواری Modern of ZETC از جمله آلبوم کاغذ دیواری‌های تولیدی شرکت AS-creation هستند که هزاران طرح و رنگ را مطابق با همهٔ سلیقه‌ها در خود جای داده‌اند. قیمت کاغذ دیواری‌های هر آلبوم بسته به موارد استفاده و ویژگی که دارد، قیمت گذاری شده‌اند.

قیمت کاغذ دیواری

همان‌طور که بارها اشاره کردیم نوع طرح هم در قیمت کاغذ دیواری‌ها نقش دارد، طرح‌های کاغذ دیواری‌ها به دو دستهٔ کلی طرح‌های مستقیم و صاف و طرح‌های منحنی شکل تقسیم می‌شوند. در هنگام خرید کاغذ دیواری‌ها بهتر است کمی متراژ بالاتری بردارید تا در هنگام تنظیم درست طرح کاغذ دیواری‌ها در درزها و شکاف به مشکل برنخورید.

در هنگام خرید ممکن است دربارهٔ قیمت کاغذ دیواری‌ گیج شوید، اما به خاطر داشته باشید قیمت‌هایی که در آلبوم کاغذ دیواری‌ها ذکر می‌شود برای یک رول از آن کاغذ دیواری می‌باشد. کاغذ دیواری‌ها در رول‌های دو برابر یا سه برابر تولید می‌شوند در نتیجه متراژ بیشتری از سطح دیوارها را نسبت به یک رول واحد، پوشش می‌دهند. هر رول واحد متراژ برابر با ۴ متر و ۱۱٫۵ سانتی‌متر (۱۳٫۵ فوت) کاغذ دیواری و رول‌های دو برابر دارای متراژ ۸ متر و ۲۳ سانتی‌متر (۲۷ فوت) هستند.

انواع کاغذ دیواری

قیمت کاغذ دیواری‌ها بسته به اینکه از چه نوعی ساخته شده‌اند، متفاوت خواهد بود. کاغذهای دیواری مانند رنگ‌ها به چندین نوع مختلف دسته بندی می‌شوند که ملاک این دسته بندی‌ها به نوع ساخت و کاربرد آن‌ها بر می‌گردد.

کاغذ دیواری نان وون (متشکل از منسوج نبافته) از ترکیب الیاف نساجی و فیبرهای سلولوزی بلند تشکیل شده‌اند، جهت مقاومت بالا، رطوبت و قدرت جذب به کاغذ دیواری غیر بافته شده از افزودنی‌های خاصی استفاده می‌شود. ویژگی‌های ساختاری این نوع کاغذ دیواری باعث می‌شود که به راحتی بدون نیاز به چسب، بر روی سطوح دیوار نصب شوند و حتی در صورت برداشتن کاغذ دیواری دوباره قابل نصب هستند.

کاغذ دیواری با روکش وینیل به دلیل روکش پی وی سی که بر رویش کار گذاشته‌اند، در دسته بندی کاغذ دیواری‌های ضد لک و قابل شست شو قرار می‌گیرد. اگر برای آشپرخانهٔ خود دنبال یک کاغذ دیواری باکیفیت هستید صرف نظر از قیمت کاغذ دیواری‌ها، این دسته را انتخاب کنید چرا که کاغذ دیواری با روکش وینیل در مقابل رطوبت و چربی مقاومت بالایی دارد.

کاغذ دیواری با وینیل سخت و جامد، کاغذ روکش پارچه‌ای، کاغذ دیواری‌های وینیل فابریک بک، وینیل سخت یا جامد، کاغذی و کاغذهای وینیلی نون وون از دیگر انواع کاغذهای دیواری هستند. رنج قیمت کاغذ دیواری‌ها با توجه به ساختاری که دارند و اینکه برای چه مکان‌هایی مناسب هستند، تغییر خواهند کرد.

ویژگی‌های تأثیر گذار در قیمت کاغذ دیواری

کاغذ دیواری‌ها را با توجه به نوع کیفیت و کاربردی که دارند قیمت گذاری می‌کنند. قیمت کاغذ دیواری‌هایی که در هتل‌ها، دفاتر اداری و خانه‌های مسکونی به صورت کلاسیک و مدرن به کار می‌روند، با توجه به ویژگی‌های هر آلبوم کاغذ دیواری، متفاوت خواهد بود. از ویژگی‌هایی که یک کاغذ دیواری را مرغوب می‌سازد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

وزن هر متر مربع از کاغذ دیواری‌ها باید 300 الی 450 گرم باشد و از روکش فوقانی از نوع وینیل Vinyl بر روی کاغذ دیواری اسپری کرده باشند.

کاغذ دیواری‌های مرغوب حتی با مواد شویندهٔ خانگی قابل شست‌ و شو هستند و آن‌هایی که روکش وینیل دارند، ضد خش بوده و در برابر پارگی مقاوم‌اند.

در صورت اصلاح و خرابی مجبور نخواهید بود کل کاغذ دیواری را بکنید، نصب و ترمیم کاغذ دیواری‌های مرغوب بسیار راحت و ساده است.

در برابر گرما شدید و حریق بسیار مقاوم هستند. (طبق استاندارد حریق B1-M1)

کاغذ دیواری‌های مرغوب از موادی ساخته شده‌اند که ضد آلرژی هستند و جاذب گرد و غبار نخواهند بود.

تنوع طرح در آلبوم کاغذ دیواری‌ها بسیار بالا می‌باشد و حتی قیمت کاغذ دیواری که پایین‌تر هستند نیز دوام و طول عمر بالایی خواهند داشت.

با تابش مستقیم آفتاب و نور تغییر رنگ نخواهند داد.


برچسب ها : کاغذ دیواری با روکش وینیل , قیمت کاغذ دیواری , آلبوم کاغذ دیواری , کاغذ دیواری قابل شستشو ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 27 تير 1397ساعت 16:29 توسط f.sa | | تعداد بازدید : 17

در مورد آلبوم و قیمت کاغذ دیواری ها

معمولا همه ما از یکنواختی طرح خانه هایمان خسته شده ایم و به دنبال یک راه بسیار خوب می گردیم که برای این منظور به شما کاغذ دیواری پیشنهاد می شود اما قبل از آن که بخواهید از کاغذ دیواری استفاده کنید برای شما سوالاتی مانند قیمت کاغذ دیواری ها بر چه اساس می باشد؟ کاغذ دیواری ها چگونه نصب می شوند؟ کیفیت کاغذ دیواری ها چگونه است؟ آیا کاغذ دیواری ها قابل شستشو هستند؟ کاغذ دیواری ها طرح های مختلفی دارند؟ پیش می آید.

کاغذ دیواری سه بعدی برای پذیرایی

در مورد آلبوم کاغذ دیواری ها

در آلبوم کاغذ دیواری چه مواردی باید ذکر شود؟ در آلبوم کاغذ دیواری ها علاوه بر بودن تصاویری از طرح های کاغذ دیواری ها باید اسم، مشخصات و قیمت کاغذ دیواری ها هم نوشته شود که در زیر به چند طرح از کاغذ دیواری ها اشاره می کنیم.

1. کاغذ دیواری های کاغذی: یکی از رایج ترین نوع های کاغذ دیواری می باشد که بسیار نازک و غیر قابل شستشو می باشد و دوام کمتری نسبت نوع های دیگر نیز دارد. این نوع از کاغذ دیواری قیمتی پایین تر دارند.

2. کاغذ دیواری پی وی سی با روکش وینیل: این نوع کاغذ دیواری ها معمولا دارای مقاومت و دوام بسیار بالا می باشد که علاوه بر این ها قابلیت شستشو و ضد خشی را نیز دارا می باشند.قیمت این نوع از کاغذ دیواری کمی بیشتر از نوع اول است.

3. کاغذ دیواری نانو: این نوع کاغذ دیواری با تکنولوژی نانو ساخته می شود و دارای ویژگی های بسیار زیادی می باشد.

4. کاغذ دیواری بافت دار یا مخملی: معمولا درون این نوع از کاغذ دیواری ها نقش هایی از جنس مخمل پارچه ای و مخمل پلاستیکی به کار رفته است.

5. کاغذ دیواری سه بعدی: این کاغذ دیواری قابل شستشو است که به همین دلیل پرطرفدار ترین نوع کاغذ دیواری ها می باشد.

6. کاغذ دیواری با الیاف طبیعی: این نوع کاغذ دیواری ها بسیار نایاب می باشد و دارای قیمت های بسیار زیادی می باشد.

معمولا قیمت کاغذ دیواری ها بر اساس طرح، مدل و جنس ارائه می شود اما باز هم قیمت کاغذ دیواری ها در مراکز مختلف، متفاوت می باشد.

کاغذ دیواری برای پذیرایی

قیمت کاغذ دیواری ها

قیمت کاغذ دیواری ها همانند دیگر محصولات به عواملی همچون جنس، رنگ، طرح، سبک بستگی دارد که معمولا قیمت کاغذ دیواری ها با در نظر گرفتن این خصوصیات در صنف کاغذ دیواری فروش ها عرضه می شود. قیمت کاغذ دیواری ها با توجه به قابلیت ها و خصوصیات آن بسیار متفاوت می باشد به طوری که هر فردی با هر درآمدی قابلیت خرید کاغذ دیواری را دارد اما بعضی از مغازه ها و فروشنده ها در این مورد تخلف می کنند و قیمت کاغذ دیواری ها را بالاتر از قیمت ارائه شده می فروشند که این باعث می شود مشتریان کاغذ دیواری کمتر شود.

کاغذ دیواری سه بعدی برای پذیرایی

مزایا استفاده از کاغذ دیواری

1. کاغذ دیواری ها موجب زیبایی فضاها می شوند. یکی از مزیت های بسیار مهم در کاغذ دیواری ها، داشتن طرح ها، رنگ ها و بافت های متفاوتی می باشد و می توانید یک انتخاب بسیار عالی از بین انواع طرح ها و رنگ ها برای اتاق یا محل کار خود داشته باشید. کاغذ دیواری معمولا برای دیوار هایی پیشنهاد می شود که بسیار کثیف و دارای لکه و سوراخ می باشد چرا که کاغذ دیواری ها می توانند روی این ها رو بپوشاند و دیوار هایی تمیز را به شما تحویل دهد. کاغذ های دیواری علاوه بر داشتن طرح ها و رنگ های متفاوت و قابلیت پوشش، در برابر رطوبت، گرما و گرد و خاک بسیار مقاوم می باشد و از آن ها جلوگیری می کند.

2. قیمت کاغذ دیواری ها به صرفه تر می باشد. معمولا کاغذ دیواری ها دارای طرح های گوناگونی می باشد و قیمت کاغذ دیواری ها هم به همین نسبت تعیین می شود و به این صورت امکان خرید و نصب کاغذ دیواری برای همه افراد یک جامعه فراهم می شود. به طور کلی قیمت کاغذ دیواری و هزینه های اولیه و نصب آن کمی گران تر از رنگ کردن می باشد اما کاغذ دیواری ها دارای مقاومت و دوام بیشتری نسبت به رنگ می باشند و معمولا هر کاغذ دیواری اگر از آن درست استفاده شود حداقل 15 سال قابل استفاده می باشد.

3. سهولت در تمیز کردن کاغذ دیواری ها. همه کاغذ دیواری ها این قابلیت را دارند که با هر نوع ماده شوینده ای آن ها را بشوییم بدون آن که به آن ها آسیبی یا خسارتی وارد شود. کاغذ دیواری به دلیل بافت غنی تر، جذب نور بیشتر و طرح‌هایی که دارد می‌تواند فضا‌های کوچک را کوچک‌تر از آنچه هست نشان دهد، اما با یک انتخاب کاغذ دیواری مناسب می‌توانید این مشکل را حل کنید.

معایب استفاده از کاغذ دیواری

1. کاغذهای دیواری دارای بافت بسیار غنی و قابلیت جذب نور بسیار بالایی می باشد و این باعث می شود مکانی که از آن ها استفاده کرده اید بسیار گرم باشد.

2. معمولا همه طرح های موجود در بین کاغذهای دیواری باعث می شود فضای خانه یا محل کارتان بسیار کوچک به نظر برسد اما این عیب رفع شدنی است و شما می توانید با انتخاب یک طرح مناسب این عیب بسیار جزئی را رفع کنید.

3. قیمت کاغذ دیواری ها معمولا از دیگر روش ها گران تر می باشد اما می توان این گرانی قیمت کاغذ دیواری ها را به خاز داشتن دوام و کیفیت بهتر نسبت به دیگر روش ها دانست.

چند نکته در مورد کاغذ دیواری ها
هر گاه قصد خرید کاغذ دیواری را با هر قابلیتی و برای هر مکانی داشتید باید به چند نکته توجه کنید که در زیر به آن ها می پردازیم.
1. توجه داشته باشید که معمولا اکثر کاغذ دیواری ها باید دارای روکش وینیل باشند.
2. همه کاغذ دیواری ها باید قابلیت شستشو را داشته باشند و همچنین مقاوم در برابر خش و پارگی باشند.
3. کاغذ دیواری ها باید قابلیت ترمیم و مرمت بسیار آسان داشته باشد و بتوان به راحتی آن را تعویض کرد.
4. کاغذهای دیواری باید به دور از آلرژی و حساسیت باشد و گرد و غبار را به خود جذب نکند.
5. کاغذهای دیواری باید دارای مقاومت بالایی در برابر کشش باشد.
6. همچنین کاغذهای دیواری باید در برابر تابش نور خورشید دوام و مقاومت بالایی داشته باشد.


برچسب ها : آلبوم کاغذ دیواری , قیمت کاغذ دیواری , معایب کاغذ دیواری , مزایای کاغذ دیواری ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 27 تير 1397ساعت 15:37 توسط f.sa | | تعداد بازدید : 19